Blog: RUC skal være Danmarks demokratiske universitet

Share

Akademisk Råd skal have en næstformand, der er studerende. -I hvert fald hvis det står til Studenterrådet, der her fremlægger otte forslag til at fremme demokratiet på RUC.

bruun680

Kristian Bruun, formand for Studenterrådet ved RUC. Foto: Alexander Weng Petersen.

RUC skal være Danmarks mest demokratiske universitet. Vi vil her give vores bud på hvordan vi kan komme derhen.

Jævnligt kommer diskussionen om universitets rolle i samfundet op til debat. Senest har fremdriftsreformen (må den blive afskaffet) og dimensioneringen vist, at Regeringens syn på universiteterne er, at de skal levere konkurrencedygtigt arbejdskraft og de skal gøre det med en stadig kortere leveringstid. Med et sådant ideal for uddannelse er detailstyring af universiteterne oplagt. I Studenterrådet mener vi, at uddannelses fornemmeste rolle, er at danne kritiske og aktive samfundsborgere. Derfor er det helt naturligt for os, at vores universiteter styres efter demokratiske principper.

Læs også: Blog: Retskravet længe leve!

Vi arbejder hele tiden på at maksimere de studerendes indflydelse i såvel som udenfor de formelle organer (Akademisk Råd, Studienævnene osv.). Det gør vi, fordi når studerende er med til at tage beslutningerne, så bliver beslutningerne ganske enkelt bedre. Det gør de, fordi vi oplever uddannelserne på allernærmeste hold vi er hverdagens eksperter. Men studenterindflydelsen har ikke kun en funktionel værdi. Vi tror på, at demokratiet har en værdi i sig selv. Hvis vi ønsker et demokratisk samfund, så skal dets bærende institutioner - som universiteterne må siges at være en del af også være det.

Ambitionen må derfor ganske enkelt være: Vi skal gå forrest og skabe et helt igennem demokratisk universitet!

Det går den forkerte vej

Før 2003 var universitets øverste ledelse Konsistorium, som bestod udelukkende af demokratisk valgte studerende og ansatte. I fællesskab ansatte de rektor. Men med universitetsloven fra 2003 blev der indsat selvsupplerende universitetsbestyrelser med eksternt flertal landet over. Dermed blev magten over vores universiteter endegyldigt taget fra os studerende, vores undervisere, det administrative personale - kort sagt alle dem, der har deres dagligdag på universitetet. Retten til at bestemme over vores universitets økonomi, organisering, uddannelse og forskning blev i stedet givet til erhvervsledere og andre eksterne, der er langt fra virkeligheden i auditorierne.

Læs også: Rektor mødtes med de blokerende studenter - i en rundkreds på gulvet

Desværre har denne logik med den enstrengede topledelse gennemsyret måden at føre universitet på. Det er Studenterrådets ønske, at RUC bliver styret efter demokratiske principper som information, gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og reel medbestemmelse fremfor topstyring.

Og der er tiltag, vi selv kan lave på RUC. Tiltag som vi kan gennemføre uanfægtet Universitetsloven. Det er dem, vi fremlægger nedenfor. Flere af forslagene er vi allerede i dialog med ledelsen om, og vi glæder os til at indføre dem sammen.

Vi kan gøre det bedre - Konkrete forslag til at fremme demokratiet på RUC

   1. Akademisk Råd skal have en næstformand, og det skal være en studerende. Dette tiltag er netop blevet indført på Syddansk Universitet.
   2. Akademisk Råd og Institutrådene skal have beslutningskompetence. Lige nu kan de kun rådgive hhv. rektor og institutlederen.
   3. Der skal være flere studerende i Akademisk Råd og Institutråd. Ligesom i Studienævnene bør der være paritet mellem studerende og videnskabeligt personale (VIP’ere) i Akademisk Råd – desuden bør teknisk-administrativt personale (TAP’ere) være fuldgyldigt medlemmer i sager der vedrører dem. I Institutrådene bør der være lige mange TAP’ere, VIP’ere og studerende.
   4. Institutrådene skal have øget kompetence til at bestemme over ansættelser af fastansatte VIP’ere. Dette ville være med til at sikre tilstrækkelig undervisningsdækning.
   5. Der skal studerende med i alle de bedømmelsesudvalg, der fastansætter VIP’ere. Dette vil styrke undervisningsprofilen og sikre at nyansatte også har tilstrækkelig undervisningskompetence.
   6. Vi skal arbejde for fagudvalgene under studienævnene kommer op at køre alle steder. Og så bør det være gældende for alle studienævn, at der er fagrepræsentationsområder.
   7. Studenterundervisernes Landsorganisation (SUL) skal have en plads i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). SUL organiserer og forhandler overenskomst for studievejledere og studenterundervisere. Disse studenteransatte er lige nu ikke repræsenteret i HSU.
   8. RUC skal indføre en studenterombudsmand. Studenterombudsmanden er en uafhængig instans, der kan rådgive og vejlede i universitetets bureaukrati samt varetage de studerendes interesser i ubehagelige situationer som f.eks. plagiatsager og klage- og dispensationssager. Man kan eventuelt koble sig på den ordning, man allerede har på Københavns Universitet (der hedder det dog en ‘Studenterambassadør’). Dette er et forslag, der møder opbakning flere steder på RUC.

Vi glæder os til at arbejde videre med disse forslag. RUC er i en unik position til at udvikle vores demokrati og vi skal udnytte den, så demokrati en dag bliver det som folk associerer RUC med - på lige fod med det problemorienteret projektarbejde. Vi har det studenterstyrede projektarbejde, der fylder halvdelen af vores uddannelser. Vi har et samlet campus, der kan skabe ramme om dialog og mødet mellem ansatte og studerende. Læg dertil at mange forskere og studerende har et stort ønske om at forandre samfundet til det bedre. Så lad os gøre noget ved det lad os sammen skabe det mest demokratiske universitet i Danmark.

Comments

 1. Hmmm, you just forgot that university is full of people (employees and students) that are right hand of secret service or of political parties. Such management will never let you to be equal with them, they care what ministry needs and not what students need. Political parties also serve interest of their financiers (rich people) instead to serve interest of society and students. Therefore they turn education to serve corporate interests and they could not do it so easy if students have bigger voice, influence on decisions. Students and politicians are opposed sides and not on the same side. Consequently it is so with management and police and secret service that minimize and control any protest against government.

Speak Your Mind

*